css等静态文件导入有标题

发生原因

 1 <servlet>
 2   <servlet-name>springmvc-mybaits</servlet-name>
 3   <servlet-class>
 4     org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
 5   </servlet-class>
 6   <init-param>
 7     <param-name>contextConfigLocation</param-name>
 8     <param-value>classpath:springMVC-servlet.xml</param-value>
 9   </init-param>
10   <load-on-startup>1</load-on-startup>
11  </servlet>
12  <servlet-mapping>
13   <servlet-name>springmvc-mybaits</servlet-name>
14   <url-pattern>/</url-pattern>
15  </servlet-mapping>

本条会拦截掉全体的央浼,包涵js等静态文件

能够搜寻log日志,里面会详细笔录每三个伸手的url

 查找资料,在spring3.0.5之后的版本,能够动用

<mvc:resources 标签,写在对应的springXXX-servlet.xml中,比如小编的

<!-- 配置静态资源跳过扫描 -->
  <mvc:resources mapping="/js/**" location="/js/"></mvc:resources>

location为静态财富寄存目录

mapping为访谈时的地址

万一您安插好那些就ok了,那么恭喜你,但作者布置好之后依旧倒霉使

经过核准,笔者事先的目录结构是如此的:

图片 1

在WEB-INF文件夹下的目录,都以不能够直接开展拜访的,配置文件里加了也不佳使(可是真真切切的脑瓜疼了一夜间才搞领会)

将js文件夹移至WebContent目录下就ok了

 图片 2

祝你成功!