SpringMVC架构的品种,js,css等静态文件导入有问题。SpringMVC架构的色,js,css等静态文件导入有问题。

来原因

来原因

 1 <servlet>
 2   <servlet-name>springmvc-mybaits</servlet-name>
 3   <servlet-class>
 4     org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
 5   </servlet-class>
 6   <init-param>
 7     <param-name>contextConfigLocation</param-name>
 8     <param-value>classpath:springMVC-servlet.xml</param-value>
 9   </init-param>
10   <load-on-startup>1</load-on-startup>
11  </servlet>
12  <servlet-mapping>
13   <servlet-name>springmvc-mybaits</servlet-name>
14   <url-pattern>/</url-pattern>
15  </servlet-mapping>
 1 <servlet>
 2   <servlet-name>springmvc-mybaits</servlet-name>
 3   <servlet-class>
 4     org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
 5   </servlet-class>
 6   <init-param>
 7     <param-name>contextConfigLocation</param-name>
 8     <param-value>classpath:springMVC-servlet.xml</param-value>
 9   </init-param>
10   <load-on-startup>1</load-on-startup>
11  </servlet>
12  <servlet-mapping>
13   <servlet-name>springmvc-mybaits</servlet-name>
14   <url-pattern>/</url-pattern>
15  </servlet-mapping>

以此会阻拦截掉所有的请求,包括js等静态文件

这个会拦截掉所有的恳求,包括js等静态文件

可以寻找log日志,里面会详细笔录每一个要的url

好搜索log日志,里面会详细笔录每一个请求的url

 查找资料,在spring3.0.5之后的本,可以动用

 查找资料,在spring3.0.5之后的版本,可以以

<mvc:resources 标签,写于相应的springXXX-servlet.xml中,例如我之

<mvc:resources 标签,写在对应之springXXX-servlet.xml中,例如我之

<!-- 配置静态资源跳过扫描 -->
  <mvc:resources mapping="/js/**" location="/js/"></mvc:resources>
<!-- 配置静态资源跳过扫描 -->
  <mvc:resources mapping="/js/**" location="/js/"></mvc:resources>

location为静态资源存放目录

location为静态资源存放目录

mapping为访时之地方

mapping为访时的地点

倘您安排好这个就ok了,那么恭喜您,但自我安排好后还是不好使

如您安排好之就算ok了,那么恭喜你,但自身安排好之后还是不好使

经过调研,我前的目结构是这样的:

由此考察,我前面的目录结构是如此的:

图片 1

图片 2

当WEB-INF文件夹下之目,都是不克直接进行访问的,配置文件里加了吧不好使(可是真真切切的头疼了同夜间才抓懂)

每当WEB-INF文件夹下的目录,都是匪可知一直开展走访的,配置文件里加了啊不好使(可是真真切切的头疼了一如既往夜间才将明白)

拿js文件夹移至WebContent目录下就ok了

以js文件夹移至WebContent目录下虽ok了

 图片 3

 图片 4

祝福你成功!

祝愿君成!